top of page

יתרונות היוגה על שיטות אימון אחרות

המוני אנשים יעידו כי חצי מהם כבר שמעו על יוגה ועל יתרונותיה. מדוע המון אנשים בוחרים את שיטת היוגה על פני כל שאר השיטות? על מנת שיהיה ניתן לברור בצורה נכונה את יתרונות היוגה, ראוי להבין מה מביאה השיטה בפועל ומדוע רוב האנשים נוהרים אחריה. מה מעניק תרגול היוגה על פני כל השאר ואיפה זה בא לידי ביטוי ביחס לפעילויות אחרות.

שיטת י

וגה ויתרון אחד גדול

תרגול של יוגה והתמדה בנושא, מעניקה שיפור לאיכות חיים אך לא רק. שיפור איכות החיים בא לידי ביטוי הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הרגשי בו זמנית. למעשה מדברים על בריאות ותיקון ליקויים שונים בהיבט הפיזי והנפשי גם יחד. יוגה היא למעשה שיטה קיימת שלא ניתן לדלג עליה. היוגה קיימת למעשה 4000 שנה ויותר ומאז היא מחוללת נפלאות באנשים של אז והאנשים של העידן החדש. יוגה משלבת תנועה ואפילו נשימה בו זמנית. עבודת היוגה באה לידי ביטוי באמצעות חיזוק ואפילו הגמשת שרירים חלשים או פחות מוכרים לכאורה בגוף האדם. כמו כן, מעניקה שיטת היוגה את הגמישות, את תיקון בעיות הגב, עמוד השדרה, איזון של הגוף וכמובן שחרור מתחים והשבת ריכוז לאנשים הסובלים מבעיות אלו. יש אשר יטענו כי היוגה משחררת למעשה גם את הדברים הפנימיים- קוראים לזה "רעש פנימי".

על שיטה ועל התאמה- יוגה

כל אחד יכול לשתף את עצמו בתחושות והפקת הצלחת היוגה. כל האנשים יכולים עם התמדה ורצון. שהרי להשיג דברים זה רק בשיטת הטווח הארוך. לאחרים תראה היוגה כקשה להשגה ומאידך, לאחר התמדה והרגל, הגוף כמו יוכל להסתגל עם כל השאר. את היוגה ניתן לשלב בכל שלב בחיים. כאמור, לעולם לא מאוחר להשיג או להצטרף לשורות תרגול היוגה. ביחס לשיטות האחרות, היוגה מלמדת ומשלבת אפשריות לימוד לפי קצב אישי אינדיווידואלי מסוים. ביחס לכל שאר השיטות, מלמדת היוגה לנשום נכון. למעשה שיטת היוגה מביאה יתרון אחד המהווה אפשרות של חיבור למקום הפרטי דרך התרגול. ביחס לכל השיטות האחרות, שיטת היוגה מעניקה את האפשרות לנצח את כל שאר השיטות הבנאליות ולהיוותר מקורי ביחס לכל השאר.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page